شماره اول (بهار و تابستان 1402)


شناسنامه علمی شماره

تعداد صفحات 1-160

مقاله علمی - پژوهشی

عنوان

بررسی واقعات لیشمانیازیس در افغانستان


نویسندگان

ذبیح االله اقبال، علی احمد یوسفی، رحیم حاصلی، ابوذر افضلی

تعداد صفحات: 23-31

دانلود 13230935272.pdf
(حجم 369.02 KB)

عنوان

شیوع واقعات گلوکوما در شفاخانه تدریسی چشم در سال 1401 هجري شمسی


نویسندگان

علیرضا سهرابی،  حسین براتی، حسین علی سلطانفر

تعداد صفحات: 33-43

دانلود 8859762013.pdf
(حجم 521.8 KB)

عنوان

Prevalence and Associated Factors of Chronic Kidney Disease Patients in Wazir Mohammad Akbar Khan Hospital in Kabul, Afghanistan


نویسندگان

Abdullah Rastin, Mirwais Ramozi, Abass Ali Ramozi, Ahmad Jawed Jahid

تعداد صفحات: 14-25

دانلود 10380019776.pdf
(حجم 415.09 KB)

عنوان

Prevalence and Associated Factors of Genetic Disorders and Congenital Abnormalities in Consanguineous Marriages in Afghanistan


نویسندگان

Abass Ali Ramozi , Ali Ahmad Yousefi , Mirwais Ramozi , Abdullah Rastin , Ehsan Shayan

تعداد صفحات: 26-41

دانلود 17941104915.pdf
(حجم 396.82 KB)